Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

Trzebieszów Drugi 89
21-404 Trzebieszów
tel. (25) 796 05 73
e-mail: gopstrzebieszow@wp.pl

Adres skrytki GOPS na ePUAP: /gopstrzebieszow/Skrytka_ESP

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

  • Marzena Leszkowicz - Kierownik
  • Agnieszka Sobiczewska - Główny księgowy/pracownik socjalny
  • Barbara Bujak - Specjalista pracy socjalnej
  • Małgorzata Mojzych - Specjalista pracy socjalnej
  • Magdalena Czerwonogrodzka-Pyra - Pracownik socjalny
  • Mariola Borkowska - Asystent rodziny

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: Ośrodek) z siedzibą w Trzebieszowie Drugim 89, 21-404 Trzebieszów, tel. (25) 796 05 73, adres e-mail: gopstrzebieszow@wp.pl.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którego funkcję pełni p. Tomasz Wysokiński, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: rodoprawo@gmail.com oraz numerem telefonu tel. . 888 586 685. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka na podstawie poniższych przepisów prawa:

-       Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1),

-       ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1769 ze zm.),

-       ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.),

-       ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.),

-       ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.),

-       ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.),

-       ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 r. poz. 1860 ze zm.),

-       ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.),

-       ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1390 ze zm.).

4. Dane osobowe mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji zadań, a odbiorcą Państwa danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona ostatnia zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w związku z prowadzonym postępowaniem.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, otrzymania ich kopii oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Ośrodka. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja świadczeń określonych w ustawach.

 

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebieszowie dostępnych jest w zakładce "Przetwarzanie danych osobowych".