Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2020

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ – jakie są założenia programu?

Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, jest świadczeniem finansowanym z budżetu państwa. Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

Kto będzie mógł skorzystać z programu?

 • Matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dzieci lub porzucenia dzieci przez matkę, albo długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci; 
 • Osoba nie posiadająca niezbędnych środków do życia, która osiągnęła wiek emerytalny (dla kobiet od 60 lat, mężczyzn – 65 lat );
 • Osoba mieszkająca wyłącznie w Polsce i mająca (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat.
 • Obywatel Polski lub osoba, mająca prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium Polski. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019r. 1100 złotych brutto). W przypadku osoby niemającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.
 • Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wnioski można składać od 1 marca 2019 roku. Do wniosku należy dołączyć: 
 • W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie?
 •  
 • akty urodzenia dzieci,
 • informację o numerach PESEL dzieci,
 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. 
 • Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, w drodze decyzji administracyjnej odpowiednio przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie