OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie, 21- 404 Trzebieszów;

Określenie stanowiska: pracownik socjalny;

Umowa na zastępstwo.

Wymiar czasu pracy – pełny etat.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowych;

4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;

5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;

6. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) tj.:

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

- ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

7. posiadanie prawa jazdy kat. B;

8. wymagana wiedza specjalistyczna:

- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń  związanych  pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

- umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;

9. biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows), znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej,

10. cechy osobowości:

komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

2. zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych;

3. prowadzenie pracy socjalnej;

4. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;

5. udzielanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

6.opracowywanie projektów decyzji administracyjnych.

 

WYMAGANIA FORMALNE:

 

1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;

4. kserokopia dowodu osobistego;

5. oświadczenie o niekaralności;

6. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego;

7. oświadczenie o pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

8. oświadczenie kandydata wyrażające zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem .

 

Dodatkowe informacje:

   dokumenty należy składać  bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Trzebieszowie, 21-404 Trzebieszów, do dnia 30.11.2018 r. , w godzinach 8.00 – 15.00
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu (25) 796 05 73.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

Marzena Leszkowicz

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

  Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: Ośrodek)
z siedzibą w Trzebieszowie Drugim 89, 21-404 Trzebieszów, tel. (25) 796 05 73, adres e-mail: gopstrzebieszow@wp.pl.

 Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którego funkcję pełni p. Tomasz Wysokiński, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: rodoprawo@gmail.com oraz numerem telefonu tel. 888 586 685. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będąprzetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 Odbiorcy danych osobowych

Brak odbiorców danych osobowych.

 Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

 Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

Galeria

  • Powiększ zdjęcie